Menu Close

Kainos

Veiklos pavadinimas

Įkainis eurais (mėn.)

Pastaba: pratybų kainą nustato centro steigėjas, todėl per mokslo metus ji gali keistis.

Kaip mokėti:

Bankas Luminor, sąskaitos Nr. LT66 4010 0510 0346 2787.
Mokant pavedimu būtina nurodyti: „Biudžetinei įstaigai „Skaitlis“ (įstaigos kodas 300035837).
Mokėjimo paskirties skiltyje nurodyti: ugdytinio(-ių) vardas(-ai), pavardė(-ės), grupės kodas (pvz.: Vardenis Pavardenis AB1)

Kada mokėti:

Mokestis už ugdymą sveikatos centre mokamas už kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos. Jei pagal sutarties 8 punktą mokestis yra mažinamas, el. paštu siunčiamas mokėjimo priminimas su nurodyta suma. Šis laiškas yra tik primenamojo pobūdžio, jo negavimas neatleidžia nuo mokėjimo.

Valstybinių švenčių dienomis neįvykę užsiėmimai nekompensuojami. Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių rudens, žiemos ir pavasario atostogų metu užsiėmimai vyksta, mokėjimo tvarka nesikeičia. Jei tuo metu, pagal Centro metinį veiklos planą vyksta renginiai, užsiėmimai perkeliami kitu laiku.

Mokesčio už ugdymą lengvatos:

1. Nuo mokesčio už ugdymą Įstaigoje atleidžiami:
1.1. socialinės pašalpos ir socialinės paramos gavėjai;
1.2. be tėvų globos likę ugdytiniai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa (rūpyba) nustatyta
tėvų prašymu), neįgalūs ugdytiniai, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
1.3. 2022 m. vasario 24 d. ir vėliau iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos
Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje pasitraukę užsieniečiai, Ukrainos piliečiai, jų šeimos nariai
ir asmenys be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta iki 2022 m. vasario 24 d. buvo
Ukrainoje (karo pabėgėliai).
2. Jei Įstaigą lanko trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos, ugdytiniams mokestis
mažinamas 50 proc., pateikus prašymą ir pagrindžiančius dokumentus, kad vaikai yra iš vienos
šeimos.

Mokestis už neformaliojo švietimo paslaugas mažinamas:

1. Mokestis už neformaliojo ugdymo paslaugas mažinamas:
1.1. 50 proc. – jei ugdytinis praleido užsiėmimus nepertraukiamai (iš eilės) 14 ir daugiau
dienų, pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties pilnamečio ugdytinio prašymą ir
nurodžius priežastį;
1.2. proporcingai, jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Įstaigoje susidariusių svarbių
priežasčių (avarijų, epidemijų atvejais ir pan.), pradėjus lankyti įstaigą ne nuo mėnesio pradžios.
2. Mokestis už neformaliojo ugdymo paslaugas Įstaigos vadovo sprendimu gali būti
neskaičiuojamas, kai dėl Lietuvos Respublikoje paskelbtos ekstremaliosios situacijos veiklos
vykdomos nuotoliniu būdu.

Norint pasinaudoti Aprašo 6 ir 7 punktuose nustatytomis lengvatomis, Įstaigos direktoriui turi būti pateikti:

1.1. prašymas;
1.2. pažyma (pažymos kopija) iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių
išmokų skyriaus, kad asmuo gauna socialinę paramą ir (arba) pašalpą (Aprašo 6.1 papunktyje
numatytu atveju);
1.3. iš Ukrainos pasitraukusių asmenų registraciją Migracijos departamente prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos patvirtinantis dokumentas ir (ar) jo kopija (Aprašo 6.3
papunktyje numatytu atveju);
1.4. kiti dokumentai, patvirtinantys Aprašo 6.2 papunktyje ar 7 punkte nurodytas
aplinkybes (Aprašo 6.2 papunktyje ar 7 punkte numatytais atvejais).
2. Nepateikus reikiamų dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.
3. Mokesčio už ugdymą lengvatos ugdytiniams taikomos tik už vieną Įstaigoje pasirinktą
grupę, išskyrus ugdytinius, kuriems suteiktos lengvatos, numatytos šio Aprašo 8 punkte.