Menu Close

Kainos

Veiklos pavadinimas

Įkainis eurais (mėn.)

Pastaba: pratybų kainą nustato centro steigėjas, todėl per mokslo metus ji gali keistis.

Kada ir kaip mokėti:

Mokestis už ugdymą sveikatos centre mokamas už kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos. Jei pagal sutarties 8 punktą mokestis yra mažinamas, el. paštu siunčiamas mokėjimo priminimas su nurodyta suma. Šis laiškas yra tik primenamojo pobūdžio, jo negavimas neatleidžia nuo mokėjimo.

Valstybinių švenčių dienomis neįvykę užsiėmimai nekompensuojami. Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių rudens, žiemos ir pavasario atostogų metu užsiėmimai vyksta, mokėjimo tvarka nesikeičia. Jei tuo metu, pagal Centro metinį veiklos planą vyksta renginiai, užsiėmimai perkeliami kitu laiku.

Paslaugų gavėjai mokestį už ugdymą sumoka banko pavedimu į šią sąskaitą:

Bankas Luminor, sąskaitos Nr. LT66 4010 0510 0346 2787.

Mokant pavedimu būtina nurodyti: „Biudžetinei įstaigai „Skaitlis“ (įstaigos kodas 300035837).

Mokėjimo paskirties skiltyje nurodyti: ugdytinio(-ių) vardas(-ai), pavardė(-ės),

grupės kodas (pvz.: Vardenis Pavardenis AB1)

Mokesčio už ugdymą lengvatos:

1. Nuo mokesčio už ugdymą Centre atleidžiami socialinės pašalpos ir socialinės paramos gavėjai.
2. Jei Centrą lanko trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos, ugdytiniams (išskyrus minimiems 7.1 punkte) mokestis mažinamas 50 procentų.
3. Mokesčio lengvata gali būti taikoma savanoriams, globos namų ugdytiniams, Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionato vaikams bei išskirtinių gabumų ugdytiniams, Centro pedagogų siūlymu. Sprendimai dėl konkrečių ugdytinių atleidimo nuo mokesčių ar mokesčių sumažinimo priimami Centro pedagogų tarybos nutarimu per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Mokestis už neformaliojo švietimo paslaugas mažinamas:

1. 50 procentų – jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: 14 nepertraukiamų kalendorinių dienų ir daugiau trunkančios ligos ar kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių (išskyrus vaikų ir tėvų atostogas), pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties pilnamečio ugdytinio prašymą ir pateisinamą priežastį patvirtinantį dokumentą (per 10 kalendorinių dienų po ligos);
2. Proporcingai – jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Centre susidariusių svarbių priežasčių (avarijų, epidemijų atvejais ir pan.).
3. Mokestis už paslaugas neskaičiuojamas ugdytinių vasaros atostogų metu.
4. Ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos sutarties 7 punkte nustatytos lengvatos, Centro direktoriui turi pateikti: prašymą ir pažymą (pažymos kopiją) iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus, kad asmuo turi teisę gauti ar gauna socialinę paramą ir (arba) pašalpą bei kitus reikiamus dokumentus. Nepateikus reikiamų dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.
5. Mokesčio už ugdymą lengvatos ugdytiniams taikomos tik už vieną Centre pasirinktą grupę (išskyrus ugdytinius, kuriems suteiktos lengvatos numatytos sutarties 7.3 ir 8 punkte).