į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  

Kainos

 

 

                                            

                  Veikla  Įkainis eurais (mėn.)
Baseine 2 kartai per savaitę 24 Eur
Baseine 1 kartą per savaitę 12 Eur
Salėje 2 kartai per savaitę 12 Eur
Salėje 1 kartą ir baseine 1 kartą per savaitę 18 Eur

 

 Pastaba: pratybų kainą nustato centro steigėjas, todėl per mokslo metus ji gali keistis.

 

Kada ir kaip mokėti:

 

Mokestis už ugdymą sveikatos centre mokamas už kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos. Jei pagal sutarties 9 punktą mokestis yra mažinamas, el. paštu siunčiamas mokėjimo kvitas su nurodyta suma. Kvitas yra tik primenamojo pobūdžio, kvito negavimas neatleidžia nuo mokėjimo.

 

Valstybinių švenčių dienomis neįvykę užsiėmimai nekompensuojami. Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių rudens, žiemos ir pavasario atostogų metu užsiėmimai vyksta, mokėjimo tvarka nesikeičia. Jei tuo metu, pagal Centro metinį veiklos planą vyksta renginiai, užsiėmimai perkeliami kitu laiku.

 

Paslaugų gavėjai mokestį už ugdymą sumoka banko pavedimu į šią sąskaitą:

 

Bankas Luminor, sąskaitos Nr. LT66 4010 0510 0346 2787.

Mokant pavedimu būtina nurodyti: „Biudžetinei įstaigai „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (BIBA) (įstaigos kodas 300035837).

Mokėjimo paskirties skiltyje nurodyti: ugdytinio(-ių) vardas(-ai), pavardė(-ės),

identifikavimo kodas (pvz.: Vardenis Pavardenis AB1)

 

Mokesčio už ugdymą lengvatos:

 

1. Nuo mokesčio už ugdymą Centre atleidžiami socialinės pašalpos ir socialinės paramos gavėjai.
2. Jei Centrą lanko trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos, ugdytiniams (išskyrus minimiems 8.1 punkte) mokestis mažinamas 50 procentų.
3. Mokesčio lengvata taikoma savanoriams, globos namų ugdytiniams, Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionato vaikams, ugdytiniams su negalia (pateikus pažymėjimą), netekusiems vieno iš tėvų bei išskirtinių gabumų ugdytiniams, Centro pedagogų siūlymu. Sprendimai dėl konkrečių ugdytinių atleidimo nuo mokesčių ar mokesčių sumažinimo priimami Centro pedagogų tarybos nutarimu.

 

Mokestis už neformalaus švietimo paslaugas proporcingai mažinamas:


1. Jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: ilgiau kaip vieną savaitę (daugiau kaip 7 kalendorines dienas) trunkančios ligos ar kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių, pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties pilnamečio ugdytinio prašymą ir pateisinamą priežastį patvirtinantį dokumentą. Mokestis mažinamas kitą mėnesį už tiek užsiėmimų, kiek buvo praleista dėl pateisinamų priežasčių. Jei dėl paslaugų gavėjo kaltės dokumentai nepateikiami per 10 kalendorių dienų,
praleisti užsiėmimai nekompensuojami.
2. Jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Centre susidariusių svarbių priežasčių (mokytojo ligos, avarijų, epidemijų atvejais ir pan.);