lt  |  en
Duomenys » Savivaldybės tarybos sprendimas

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKĖJIMO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBUOSE, MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS NAMUOSE, JAUNŲJŲ TURISTŲ, MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS IR SAUGAUS MIESTO CENTRUOSE BEI ATVIRUOSE JAUNIMO CENTRUOSE TVARKOS APRAŠO IR ĮKAINIŲ TVIRTINIMO

 

2017 m. liepos     d.   Nr.           

Vilnius

 

 

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526 „Dėl užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ 1 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

     1.Patvirtinti pridedamus:

 Mokėjimo už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos ir saugaus miesto centruose bei  atviruose jaunimo centruose tvarkos aprašą;
mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos ir saugaus miesto centruose bei  atviruose jaunimo centruose įkainius.

     2. Pripažinti netekusiais galios:

         2.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 15 d. sprendimą Nr. 1-1079 „Dėl Mokesčio už ugdymą Vilniaus vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos centruose ir saugaus eismo mokykloje nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

         2.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimą Nr. 1-2159 „Dėl Mokesčio nustatymo už ugdymo paslaugas Vilniaus miesto atviruose jaunimo centruose tvarkos aprašo tvirtinimo“.

     3. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip įgyvendinamas šis sprendimas.

 

 

     4. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.