lt  |  en
Duomenys » Priėmimo į Vilniaus sav. vaikų klubus aprašas

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 31 d.

sprendimu  Nr. 1-988

 

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaikų ir jaunimo (toliau – Ugdytiniai) priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubus, moksleivių kūrybos namus, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos centrą ir saugaus miesto centrą (toliau – Įstaigos) tvarką.
 2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
  1.  vaikas – žmogus iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta kitaip;
  2. jaunimas – asmenys nuo 14 iki 29 metų;
  3. socialinės rizikos šeima  – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).
 3. Laisvu nuo Ugdytiniams skirtos veiklos metu, atsižvelgiant į poreikius, Įstaigose gali būti organizuojamas suaugusiųjų neformalusis švietimas ar kita miesto bendruomenei skirta veikla.
 4. Už neformaliojo švietimo paslaugas Įstaigose mokama Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos nustatyta tvarka.
 5. Įstaigose būreliai ir studijos gali būti steigiami atsižvelgiant į Ugdytinių interesus, tėvų pageidavimus, pedagogų ir kitų darbuotojų pasirengimą ir turimą materialinę bazę.
 6. Neformalusis Ugdytinių švietimas būreliuose ir studijose organizuojamas pagal Įstaigos direktoriaus patvirtintas programas.
 7. Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt/svietimas.

 

 

II. PRIĖMIMAS

 

 1. Įstaigas gali lankyti vaikai nuo 3 metų ir jaunimas iki 29 metų, atsižvelgiant į Įstaigų specifiką ir programų pasiūlą.
 2. Įstaigas pagal konkrečios Įstaigos veiklos specifiką gali lankyti ir nariai, t. y., vaikai ir jaunimas, dalyvaujantys Įstaigos visuomeninėje veikloje, siūlomose socializacijos ir kitose programose bei kultūriniuose renginiuose, bet nelankantys būrelių ir studijų.
 3. Į Įstaigas priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba Įstaigų teritorijose esančiose bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys Ugdytiniai. Kitų savivaldybių teritorijoje gyvenantys ir besimokantys pagal bendrojo ugdymo programą Ugdytinai priimami tik esant laisvų vietų.
 4. Ugdytiniai dalyvauti neformaliojo švietimo programose priimami atsižvelgiant į Ugdytinių ar jų tėvų pageidavimus, saviraiškos poreikius, gebėjimus, amžių bei Įstaigos intelektualines ir materialines galimybes. Pirmumo teisė renkantis neformaliojo švietimo programas suteikiama Ugdytiniams iš socialinės rizikos šeimų.
 5. Pagrindinis narių priėmimas į šio tipo Įstaigas vyksta nuo rugpjūčio 25 d. iki  spalio 1 d.
 6. Ugdytiniai į Įstaigas gali būti priimami visus mokslo metus.
 7. Įstaigų būrelių ir studijų vadovai darbą pradeda rugsėjo 1 d. ir iki spalio 10 d. privalo sukomplektuoti Įstaigos vadovo įsakymu patvirtintas grupes.
 8. Įstaigose mokslo metai pradedami spalio 1 d. ir baigiami birželio 30 d.
 9. Priėmimo procedūros tvarką patvirtina Įstaigos vadovas pritarus Įstaigos tarybai. Įstaigos vadovo patvirtintoje priėmimo į Įstaigą procedūros tvarkoje turi būti sureguliuoti tie priėmimo į Įstaigas klausimai, kurie nėra sureguliuoti šiuo Aprašu.
 10. Atostogų metu ugdomoji veikla organizuojama vadovaujantis Įstaigų vadovų patvirtinta tvarka. Įstaigų vadovai, tvirtindami atostogų metu ugdomosios veiklos organizavimo tvarką, turi užtikrinti, kad pasibaigus mokslo metams Ugdytiniams būtų siūlomos tokios neformaliojo ugdymo veiklos: kūrybinės, kelionių, kraštotyros, aplinkosaugos stovyklos, plenerai, atviros pamokos ir kt.

 

III. PRIĖMIMO DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

 

 1. Ugdytinių priėmimas įforminamas dvišale mokymo sutartimi. Mokymo sutartyje nurodomos mokymo sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, mokymo sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.
 2. Abu sutarties egzempliorius pasirašo Įstaigos vadovas ir Ugdytinis, jeigu jis yra pilnametis, arba Ugdytinis nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą. Už Ugdytinį iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai), veikdami išimtinai jo interesais.
 3. Mokymo sutartis registruojama Mokinių registre (vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl mokinių, dalyvaujančių neformaliojo vaikų švietimo veiklose, apskaitos“).
 4. Prie mokymo sutarties pridedama pažymos apie ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus ugdytinių sveikatos būklę kopija.

 

IV. INFORMAVIMAS APIE PRIĖMIMĄ

 

 1. Apie Įstaigos siūlomas programas, Ugdytinių priėmimo datas skelbiama priėmimą vykdančioje Įstaigoje, Vilniaus miesto švietimo įstaigose, Savivaldybės interneto svetainėje, Įstaigos interneto svetainėje ir www.neformalusugdymas.lt.

 

V. APRAŠO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Įstaigų vadovai atsako už šio Aprašo paskelbimą Įstaigos bendruomenės nariams (Ugdytiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams)) ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
 2. Už Aprašo vykdymo pažeidimus atsako Įstaigų vadovai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Už Aprašo vykdymo Įstaigose kontrolę atsako Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius.
 4. Sprendimas dėl priėmimo ar nepriėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_____________________