į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  

Duomenys » Priėmimo į centrą aprašas

PATVIRTINTA

Vilniaus moksleivių sveikatos centro

direktoriaus

2018 m. rugsėjo mėn.   3  d.

įsakymu Nr. V-52

 

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS CENTĄ TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Priėmimo į Vilniaus moksleivių sveikatos centrą (toliau – Centrą) tvarkos aprašas (toliau –Aprašas) parengtas vadovaujantis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašu“ patvirtintu Vilniaus miesto Savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-988 (toliau –Aprašu).

2.   Šiame apraše naudojama sąvoka socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje, bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

3.    Už neformaliojo švietimo paslaugas Centre mokama Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

4.    Neformalusis ugdymas Centre organizuojamas pagal Centro direktoriaus patvirtintas programas:

4.1.    Sveikatos atstatymo ir stiprinimo programa (salėje ir baseine);

4.2.    Sveikatos stiprinimo programa (baseine).

5.  Laisvu nuo Ugdytiniams skirtos veiklos metu, atsižvelgiant į poreikius, gali būti organizuojamas suaugusiųjų neformalusis švietimas ar kita miesto bendruomenei skirta veikla.

6.    Aprašas skelbiamas Vilniaus moksleivių sveikatos centro interneto svetainėje: www.vmsc.lt

 

 

II. PRIĖMIMAS

 

7.    Neformaliojo ugdymo užsiėmimus organizuojamus pagal Centro direktoriaus patvirtintas programas gali lankyti tik mokyklinio amžiaus vaikai.

8.    Organizuojamoje vasaros projektinėje veikloje gali dalyvauti Centro Ugdytiniai ir kiti Centro nelankantys mokyklinio amžiaus vaikai.

9.   Į Centrą priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys moksleiviai. Kitų savivaldybių teritorijoje gyvenantys ir besimokantys pagal bendrojo ugdymo programą Ugdytiniai priimami tik esant laisvoms vietoms.

10.  Priėmimas į Centrą vyksta vadovaujantis Tvarkos aprašu bei šiame apraše nurodyta Centro direktoriaus patvirtinta priėmimo procedūros tvarka, pritarus Centro tarybai.

11.  Ugdytinių skaičius grupėje nuo 12 iki 15 vaikų.

12.  Esant laisvoms vietoms Ugdytiniai į Centrą gali būti priimami visus mokslo metus.

 

 

 

III. PRIĖMIMO PROCEDŪROS IR GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA

 

13.  Vaikų priėmimas į grupes vykdomas tik elektroniniu būdu, per elektroninius valdžios vartus svietimas.vilnius.lt.

14. Pagrindinė Ugdytinių registracija 2018–2019 m. m. vyks nuo rugsėjo 5 d 9.00 val.

15.  Grupės formuojamos rugsėjo 10 d. 8.00 val. iš užsiregistravusių nuo 2018m. rugsėjo 5d. iki 2018m. rugsėjo 10d. 8 val. ryto. Registruotis galima visus mokslo metus.

16.   Grupės formuojamos pagal registracijos datą ir laiką, pirmenybę teikiant:

        16.1. Ugdytiniams, iš šeimų, priklausančių socialinės rizikos grupei ir pristatę tai įrodančius dokumentus.

       16.2. Ugdytiniams, nepertraukiamai lankiusiems Sveikatos centro užsiėmimus vienerius metus ar ilgiau ir neturintiems finansinių įsiskolinimų, bei užsiregistravusiems pirmą registracijos parą nuo registracijos pradžios.                    

16.3. Į sveikatos atstatymo ir stiprinimo programą (salėje ir baseine) pirmenybė teikiama ugdytiniams, turintiems  skeleto – raumenų sistemos sutrikimus ir registracijos metu prisegusiems tai įrodančią gydytojo pažymą ar rekomendaciją.

17. Registracijos metu tėvai (globėjai) privalo prisegti įrodančius dokumentus (PDF, JPG ar DOC formatu), kad šeima priklauso socialinės rizikos grupei arba gydytojo rekomendacijas lankyti sveikatos atstatymo ir stiprinimo grupes salėje ir baseine dėl skeleto-raumenų sutrikimų.

18.  Užsiregistravus sistemoje tėvams (globėjams) bus išsiųstas automatinis pranešimas, kad registracija sėkminga.

19. Registracija negarantuoja Jūsų vaikui vietos (-ų) grupėje. Sprendimas dėl priėmimo ir grupių formavimo  priimamas vadovaujantis Tvarkos apraše nurodytais pirmumo kriterijais.

20.  Atsilaisvinusi vieta grupėje bus siūloma ugdytiniui, esančiam registracijos rezerve.

21.  Nusprendus nelankyti Sveikatos centro siūlomų programų, ugdytinio tėvai (globėjai) privalo išsiregistruoti iš Neformaliojo ugdymo registracijos sistemos.

22.  Tėvai (globėjai), kurių vaikai priimti į grupes, gavę registracijos patvirtinimo pranešimą, privalo nurodytu laiku atvykti į Centrą registruoti pasirašytą dvišalę sutartį. Neregistruota ir e. paštu atsiųsta sutartis negalios.

23.  Užsiėmimai baseine ir salėje prasidės nuo 2018 m. spalio 1 d.

 

 

IV. PRIĖMIMO DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

 

24.  Ugdytinių priėmimas įforminamas dvišale mokymo sutartimi. Sutartyje nurodomos mokymo sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, mokymo sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai, mokėjimo už ugdymą tvarka.

25.  Abu sutarties egzempliorius pasirašo centro direktorius ir Ugdytinio tėvai,( globėjai) arba pats Ugdytinis (jeigu jis yra pilnametis) arba nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų(globėjų) rašytinį sutikimą.

26.  Mokymo sutartis registruojama Mokinių registre (vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl mokinių, dalyvaujančių neformaliojo vaikų švietimo veiklose, apskaitos“).

 

 

 

V. APRAŠO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ

 

27.  Centro vadovas atsako už šio Aprašo paskelbimą centro bendruomenės nariams (Ugdytiniams, jų tėvams (globėjams/rūpintojams) ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

28.  Už aprašo vykdymo pažeidimus atsako centro direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________________