į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  

Duomenys » Priėmimo į centrą aprašas

PATVIRTINTA

Vilniaus moksleivių sveikatos centro

direktoriaus

2019 m. rugpjūčio  mėn.  27d.

įsakymu Nr. V- 28 (1.3)

 

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS CENTRĄ TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Priėmimo į Vilniaus moksleivių sveikatos centrą (toliau – Centrą) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašu“ patvirtintu Vilniaus miesto Savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-988 (toliau – Aprašu).

2.   Šiame apraše naudojama sąvoka socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje, bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

3.   Už neformaliojo švietimo paslaugas Centre mokama Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

4.    Neformalusis ugdymas Centre organizuojamas pagal Centro direktoriaus patvirtintas programas:

4.1.    Sveikatos atstatymo ir stiprinimo programa (salėje ir baseine);

4.2.    Sveikatos stiprinimo programa (baseine).

5.    Grupės komplektuojamos pagal amžių (bendrojo ugdymo mokyklos klasę) ir plaukimo gebėjimų lygį:

5.1.    Pradinis lygis – vaikas visiškai nemoka plaukti, negali atsigulti ant vandens be papildomų priemonių, gali atsigulti ir plaukti su papildoma priemone.

5.2.    Tarpinis lygis – vaikas gali be sustojimo ir be papildomų priemonių nuplaukti 25–100 m vienu ar keliais plaukimo būdais, moka įkvėpti ir iškvėpti vandenyje.

5.3.    Pažengusių lygis – vaikas geba nuplaukti 200 m (arba 10 min.) be sustojimo trimis plaukimo būdais, moka taisyklingai kvėpuoti.

6.  Laisvu nuo Ugdytiniams skirtos veiklos metu, atsižvelgiant į poreikius, gali būti organizuojamas suaugusiųjų neformalusis švietimas ar kita miesto bendruomenei skirta veikla.

7.    Aprašas skelbiamas Vilniaus moksleivių sveikatos centro interneto svetainėje: www.vmsc.lt

 

II. PRIĖMIMAS

8.   Neformaliojo ugdymo užsiėmimus, organizuojamus pagal Centro direktoriaus patvirtintas programas, gali lankyti tik mokyklinio amžiaus vaikai.

9. Organizuojamoje vasaros projektinėje veikloje gali dalyvauti Centro Ugdytiniai ir kiti Centro nelankantys mokyklinio amžiaus vaikai. Esant laisvoms vietoms ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, bet ne jaunesni nei 6,5 metų.

10.  Į Centrą priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys moksleiviai. Kitų savivaldybių teritorijoje gyvenantys ir besimokantys pagal bendrojo ugdymo programą Ugdytiniai priimami tik esant laisvoms vietoms.

11.  Priėmimas į Centrą vyksta vadovaujantis Tvarkos aprašu bei šiame apraše nurodyta Centro direktoriaus patvirtinta priėmimo procedūros tvarka, pritarus Centro tarybai.

12.  Ugdytinių skaičius grupėje nuo 12 iki 15 vaikų.

13.  Pagrindinis priėmimas į Vilniaus moksleivių sveikatos centrą vyksta mokslo metų pradžioje, rugsėjo mėnesį iki 8 d. Esant laisvoms vietoms Ugdytiniai į Centrą gali būti priimami visus mokslo metus.

 

 

III. PRIĖMIMO PROCEDŪROS IR GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA

14. Vaikų priėmimas į grupes vykdomas tik elektroniniu būdu, per elektroninius valdžios vartus svietimas.vilnius.lt.

15.  Pagrindinė Ugdytinių registracija 2019–2020 m. m. vyks nuo 2019m. rugsėjo 5 d 12.00 val. Informacija apie priėmimo į Centrą registracijos procedūras skelbiama  skelbiama svetainėje www.vmsc.lt .

16. Grupės komplektuojamos kitą dieną po registracijos pradžios iš per tą laiką užregistruotų mokinių. Registracija nestabdoma visus mokslo metus.

17.  Grupės formuojamos pagal registracijos datą ir laiką, pirmenybę teikiant:

17.1.  Ugdytiniams, iš šeimų, priklausančių socialinės rizikos grupei ir pristatę tai įrodančius dokumentus.

18.  Registracijos metu tėvai (globėjai) privalo prisegti įrodančius dokumentus (PDF, JPG, DOC ar DOCX formatu), kad šeima priklauso socialinės rizikos grupei.

19. Užsiregistravus sistemoje tėvams (globėjams) bus išsiųstas automatinis pranešimas, kad registracija sėkminga.

20. Patvirtinimą dėl priėmimo į grupę gausite papildomu pranešimu. Sprendimas dėl priėmimo ir grupių formavimo  priimamas vadovaujantis Tvarkos apraše nurodytais pirmumo kriterijais.

21.  Užsiregistravus ne į tą lygį ar pateikus klaidingus duomenis, Centras pasilieka teisę, esant galimybei perkelti ugdytinį į kitą grupę, o jei tokios galimybės nėra nutraukti mokymo sutartį.

22.  Atsilaisvinusi vieta grupėje bus siūloma ugdytiniui, esančiam registracijos rezerve. Jei laukiančių į tam tikrą grupę rezerve nėra, apie laisvas vietas grupėje bus skelbiamos Centro internetinėje svetainėje www.vmsc.lt

23.  Nusprendus nelankyti Centro siūlomų programų, ugdytinio tėvai (globėjai) privalo prieš 3 (tris) darbo dienas Vilniaus moksleivių sveikatos centro direktoriui parašyti prašymą nutraukti sutartį.

24. Tėvai (globėjai), kurių vaikai priimti į grupes, gavę registracijos patvirtinimo pranešimą, privalo nurodytu laiku atvykti į Centrą registruoti pasirašytą dvišalę sutartį. Neregistruota ir elektroniniu paštu atsiųsta sutartis negalios. Laiku neatvykus registruoti sutarties registracija anuliuojama ir vieta atitenka kitam, eilėje laukiančiam moksleiviui.

25.  Užsiėmimų baseine ir salėje pradžia skelbiama www.vmsc.lt.

 

IV. PRIĖMIMO DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

26.  Ugdytinių priėmimas įforminamas dvišale mokymo sutartimi. Sutartyje nurodomos mokymo sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, mokymo sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai, mokėjimo už ugdymą tvarka.

27. Abu sutarties egzempliorius pasirašo centro direktorius ir Ugdytinio tėvai ( globėjai) arba pats Ugdytinis (jeigu jis yra pilnametis) arba nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (globėjų) rašytinį sutikimą.

28. Mokymo sutartis registruojama Mokinių registre (vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl mokinių, dalyvaujančių neformaliojo vaikų švietimo veiklose, apskaitos“).

 

V. APRAŠO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ

29. Centro vadovas atsako už šio Aprašo paskelbimą Centro bendruomenės nariams (Ugdytiniams, jų tėvams (globėjams / rūpintojams) ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

30. Už aprašo vykdymo pažeidimus atsako Centro direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________________