į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  

Duomenys » Mokėjimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Vilniaus moksleivių sveikatos

centro direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 27d.

įsakymu Nr. V- 29 (1.3)

 

MOKĖJIMO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS CENTRE

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Mokesčio už ugdymą Vilniaus moksleivių sveikatos centro (toliau – Centras) aprašas parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-1107 „Mokėjimo už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos ir saugaus miesto centruose bei atviruose jaunimo centruose tvarkos aprašu“. Mokėjimo už ugdymą Centre aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio už ugdymą Centre administravimą mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarką.

 

II. MOKESČIO UŽ UGDYMĄ ADMINISTRAVIMAS, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

2.  Mėnesinis mokestis už ugdymą Centre mokamas pavedimu už kiekvieną einamąjį mėnesį iki 15 mėnesio dienos, pagal elektroniniu paštu pateiktą priminimą. Siunčiama mokėjimo informacija yra tik primenamojo pobūdžio, jos negavimas neatleidžia nuo mokėjimo

3.  Centro direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo, gavęs iš biudžetinės įstaigos („Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos“ (toliau – BIBA) tėvų įnašų apskaitos skyriaus atsakingo specialisto banko išrašus apie gautas įplaukas, daro atitinkamus įrašus mokesčių suvestinėje, apskaito lėšas vieną kartą per savaitę.

3.1.    Įmokėta suma tvirtinama Centro apskaitos lape.

4.   Jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: 14 nepertraukiamų kalendorinių dienų trunkančios ligos ar kitų svarbių priežasčių, pateikus rašytinį tėvų prašymą ir pateisinamą priežastį patvirtinantį dokumentą, Centro direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo iki einamojo mėnesio 5 d. Paslaugų gavėjams, elektroniniu paštu išsiunčia mokėjimo kvitus.

5.    Mokytojas, gavęs ugdytinio pateisinamus dokumentus, pažymi praleistų užsiėmimų skaičių ir pateikia juos atsakingam darbuotojui, kuris mokestį atitinkamai sumažina ir įtraukia jį į kito mėnesio mokėjimo kvitą.

6.    Valstybinių švenčių dienomis neįvykę užsiėmimai nekompensuojami.

7.    Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių rudens, žiemos ir pavasario atostogų metu užsiėmimai vyksta, mokėjimo tvarka nesikeičia.

8.  Surinktos lėšos naudojamos ugdymo veiklai plėtoti, pagrindinėms priemonėms, trumpalaikiam ir ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti bei einamajam remontui, darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams, komunalinėms paslaugoms apmokėti ir kitoms su ugdymo veikla susijusioms reikmėms.

 

III. SUTARTIES AR / IR PASLAUGŲ TEIKIMO NUTRAUKIMAS CENTRO INICIATYVA

9.  Jeigu Paslaugos gavėjai daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos nesumoka mokesčio už teikiamas paslaugas ir / arba nesinaudoja šioje sutartyje numatytomis paslaugomis (ugdytinis nelanko užsiėmimų ilgiau kaip mėnesį ir per šį laikotarpį raštu ar elektroniniu paštu neinformuoja paslaugų teikėjo apie pageidavimą tęsti sutartį) bei nepateikia pateisinamų dokumentų, Centro direktorius gali vienašališkai nutraukti sutartį.

9.1.    Kiekvieną mėnesį mokytojas (informavęs ugdytino tėvus (globėjus, rūpintojus)) įtraukia ugdytinius į sąrašą, dėl sutarties nutraukimo ir pateikia Centro pavaduotojai ugdymui.

 

IV. SUTARTIES AR / IR PASLAUGŲ TEIKIMO NUTRAUKIMAS

PASLAUGŲ GAVĖJO INICIATYVA

10.  Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti šią sutartį prieš 3 darbo dienas įspėjęs Paslaugos teikėją raštu ir visiškai atsiskaitęs su Paslaugos teikėju už laikotartpį iki sutarties nutraukimo.

11. Vienašalis sutarties nutraukimas neatleidžia nuo prievolės sumokėti įsiskolinimą už laikotarpį iki sutarties nutraukimo.

12.  Sutartys nenutraukiamos atgaline data.

13.  Jei sutartis nutraukiama dėl ugdytinio ligos, kurią patvirtina medicininė pažyma, raštiškai prašant dalis mėnesinio mokesčio gali būti grąžinta už nuo sutarties nutraukimo momento neišnaudotas paslaugas. Prašymą grąžinti pinigus galite rasti www.vmsc.lt/dokumentai.

 

V. MOKESČIO UŽ UGDYMĄ LENGVATOS

14.  Nuo mokesčio už ugdymą Centre atleidžiami Socialinės pašalpos ir paramos gavėjai.

15.  Jei įstaigą lanko trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos, pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą (galite rasti www.vmsc.lt/dokumentai), ugdytiniams (išskyrus minimus 13 punkte) mokestis mažinamas 50 proc.

16.  Centro pedagogų tarybos nutarimu, Centro direktorius turi teisę ne daugiau kaip 25 procentus Centrą lankančių ugdytinių atleisti nuo mokesčio ar mokestį sumažinti 50 procentų. Ši mokesčio už ugdymą lengvata taikoma savanoriams, globos namų ugdytiniams, Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionato vaikams, išskirtinių gabumų ugdytiniams, ugdytiniams turintiems negalią, netekusiems vieno iš tėvų, pateikus Centrui prašymą raštu (laisva forma) ir patvirtinančius dokumentus.

17.  Mokestis už neformalaus švietimo paslaugas proporcingai mažinamas:

17.1.  50 procentų – jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: 14 nepertraukiamų kalendorinių dienų ir daugiau trunkančios ligos ar kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių (išskyrus vaikų ir tėvų atostogas), pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties pilnamečio ugdytinio prašymą ir pateisinamą priežastį patvirtinantį dokumentą (per 10 kalendorinių dienų po ligos);

17.2.  proporcingai – jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Centre susidariusių svarbių priežasčių (vadovo ligos, avarijų, epidemijų atvejais ir pan.).

18.  Mokestis už neformaliojo švietimo paslaugas neskaičiuojamas ugdytinių vasaros atostogų metu.

19. Ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos šio aprašo 14 punkte nustatytos lengvatos, Centro direktoriui turi pateikti:

19.1.  Prašymą (galite rasti www.vmsc.lt/dokumentai).

19.2.  Pažymą (pažymos kopiją) iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus, kad asmuo turi teisę gauti arba gauna socialinę paramą ir / arba pašalpą.

20.  Sprendimas atleisti nuo mokesčio ar jį sumažinti priimamas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo suteikti mokesčio už ugdymą lengvatą Centro vadovui pateikimo dienos.

21.  Mokesčio už ugdymą lengvatos, nurodytos 14, 15, 16 punktuose, taikomos nuo sprendimo atleisti nuo mokesčio ar jį sumažinti priėmimo dienos.

22.  Atleidimas nuo mokesčio ir mokesčio mažinimas įforminamas Centro direktoriaus įsakymu.

23.  Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

24.  Mokesčio už ugdymą lengvatos ugdytiniams taikomos tik už vieną Centre pasirinktą veiklą, išskyrus ugdytinius, kuriems suteiktos lengvatos, numatytos šio aprašo 17 punkte. Nuolaidos nesumuojamos.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.  Įmokos ir skolos už ugdymą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26.  Už Apraše nustatytos mokesčio tvarkos laikymąsi tiesiogiai atsako Centro direktorius.

27.  Aprašas skelbiamas Centro interneto svetainėse.

 

MOKESČIO UŽ UGDYMĄ CENTRE ĮKAINIAI

Sveikatos stiprinimas (baseinas)

Įkainis

(eurai / mėn.)

 

Sveikatos atstatymas ir stiprinimas

(baseinas ir salė)

Įkainis

(eurai / mėn.)

Baseine 2 kartai per savaitę

24

 

Baseine 2 kartai ir salėje 2 kartai per savaitę

36

Baseine 1 kartas per savaitę

12

 

 

 

 

Baseine 1 kartas ir salėje 1 kartas per savaitę

18